Mesto získalo nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu centrálnej zóny mesta.

S veľkou radosťou Vám oznamujeme, že Mesto Veľké Kapušany získalo z Regionálneho operačného programu nenávratný finančný príspevok vo výške 1.316.475,24 Eur na rekonštrukciu centrálnej zóny Mesta Veľké Kapušany.

Projekt Regenerácia Centrálnej zóny Mesta Veľké Kapušany zahrňuje kompletnú rekonštrukciu dláždených a asfaltových chodníkov v lokalite od ul. Zoltána Fábryho /križovatka od predajne OÁZA/ po sídl. P.O.Hviezdoslava /po obytný blok č. 45/. Dôraz sa kladie na bezbariérový prístup na celej rekonštruovanej ploche. Vybudovanie nových a rekonštrukcia starých parkovacích plôch, situovanie novej autobusovej zastávky, revitalizácia mestského parku J. Erdélyiho, výsadba nových prvkov verejnej zelene, umiestnenie modernej mestskej drobnej architektúry, rekonštrukcia verejného osvetlenia a zabezpečenie verejného prístupu na internet.

Projektom sa zabezpečí zvýšenie konkurencieschopnosti a kultúrno-turistického potenciálu mesta, vytvorenie kvalitnejšieho a bezpečnejšieho prostredia odstránením bariér sprístupnenie zóny zdravotne postihnutým. Po realizácií projektu dôjde k zvýšeniu estetickej úrovne centrálnej zóny, zníženie environmentálnych záťaží a skvalitnenie životného prostredia.