Dôležité telefónne čísla tiesňového volania

Ak ste v ohrození života alebo zdravia, ak je ohrozený váš majetok, alebo ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok iných obyvateľov, dožadujte sa poskytnutia pomoci na nasledujúcich telefónnych číslach tiesňového volania:

V prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalosti volajte:
linku 112 - jednotné európske číslo tiesňového volania (integrovaný záchranný systém)

Volať na číslo 112 možno bezplatne a nepretržite, 24 hodín denne z akéhokoľvek telefónu - pevnej linky, mobilu či telefónnej búdky.

Pri volaní na linku tiesňového volania 112 je potrebné:

  • zachovať pokoj, rozprávať pomaly, zrozumiteľne a nahlas,
  • hovor uskutočniť z bezpečného a pokiaľ možno aj čo najtichšieho miesta,
  • byť trpezlivý - počkať, kým operátor zodvihne telefón. Nezavesovať telefón!

Počas hovoru je nutné povedať operátorovi:

  • Čo sa stalo?
  • Kde sa to stalo?
  • Komu sa to stalo? (Aké sú následky udalosti?)
  • Informácie o Vás.
  • V prípade potreby odpovedať na doplňujúce otázky operátora.

Takto získane informácie slúžia na čo najrýchlejšie a najefektívnejšie poskytnutie pomoci v tiesni.
Dôležité upozornenie!
Za priestupok na úseku integrovaného záchranného systému môže obvodný úrad uložiť pokutu do výšky 1659 eur!
Priestupku sa dopustí okrem iného aj ten, kto zneužije linku tiesňového volania tým, že úmyselne vyžiada poskytnutie pomoci, ktorá nebola potrebná, alebo úmyselne blokuje linku tiesňového volania!

Jednotné európske číslo tiesňového volania 112 má oproti straším číslam:

150 - hasičský a záchranný zbor
155 - zdravotná záchranná služba
158 - polícia

viacero výhod. Zjednocuje všetky zložky integrovaného záchranného systému:
- Hasičský a záchranný zbor
- Polícia
- Záchranná zdravotná služba
- Kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany
- Banská záchranná služba
- Horská záchranná služba
- Železničná polícia

Umožňuje tak rýchle vyhodnotenie situácie a okamžitú reakciu záchranných zložiek, čo v praxi znamená jednoduchšiu, rýchlejšiu a pružnejšiu pomoc najmä v situáciách, keď je potrebná spolupráca viacerých zložiek integrovaného záchranného systému alebo keď si volajúci nie je istý, ktorú zložku treba kontaktovať.

Súčasné národné čísla tiesňového volania 150, 155 a 158 zostávajú naďalej v platnosti.