Varovanie obyvateľstva - Hlásna služba

Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Varovanie je vykonávané varovnými signálmi prostredníctvom sirén. Varovné signály sú následne dopĺňané hovorenou informáciou prostredníctvom miestnych informačných prostriedkov.

Ak zaznie varovný signál:

  • nastáva mimoriadna situácia,
  • Podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistíte, pred čím vás varuje, počúvajte následnú hovorovú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením mestského rozhlasu.

Varovné signály a spôsob ich vyhlasovania na ohrozenom území