Komunitný plán sociálnych služieb

Komunitný plán sociálnych služieb bol vypracovaný v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. Plán sa vzťahuje na roky 2010-2014 a má strednodobý charakter. Cieľom komunitného plánu je identifikovanie sociálnych problémov v našom meste a zvoliť si stratégiu ich riešenia. Dokument je výsledkom spolupráce mesta, jeho občanov a poskytovateľov sociálnych služieb.

Dokument schválený MsZ dňa:  26.4.2012
Príloha: Komunitný plán sociálnych služieb

Priebeh vypracovania dokumentu

28.9.2010 sa uskutočnilo prvé spoločné stretnutie komisií pracujúci na tvorbe plánu. Na základe návrhu boli vytvorené 3 skupiny:

-Rodina a deti
-Seniori
-
Osoby ohrozené sociálnym vylúčením a zdravotne postihnutý

Zápisnica prvého stretnutia všetkých pracovných skupín

Zápisnice zo stretnutí pracovných skupín:

Rodina a deti:

Zápisnica zo dňa: 28.9.2010
Zápisnica zo dňa 6.10.2010

Seniori:

Zápisnica zo dňa 4.10.2010 Dotazník vypracovaný pracovnou skupinou pre seniorov nájdete tu.
Zápisnica zo dňa 20.10.2010
Zápisnica zo dňa 3.11.2010
Zápisnica zo dňa 29.11.2010

Osoby ohrozené sociálnym vylúčením a zdravotne postihnutý:

Zápisnica zo dňa 4.10.2010
Zápisnica zo dňa 19.10.2010
Zápisnica zo dňa 22.12.2010