Elektronická úradná tabuľa

Oznámenie Ministerstva životného prostredia SR

Mesto Veľké Kapušany zverejňuje na základe žiadosti Ministerstva životného prostredia SR oznámenie o možnosti nahliadnutia do zámeru " Prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko". Oznámenie si môžete prečítať tu.

Verejná vyhláška Okresného úradu Michalovce

Mesto Veľké Kapušany zverejňuje vyhlášku Okresného úradu Michalovce , odboru starostlivosti o životné prostredie v ktorej žiada o vydanie stanoviska k Regionálnemu územnému systému ekologickej stability okresu Michalovce.  Verejnú vyhlášku si môžete pozrieť tu.

výberové konanie (TSP)

Mesto Veľké Kapušany vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP)

Výberové konanie sa uskutoční dňa 25. septembra 2014 o 10.00 hod. v priestoroch malej zasadačky Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch.

Viac môžete prečítať tu.

Oznam o voľnom pracovnom mieste v CVČ

Centrum voľného času 1249/36, 079 01 Veľké Kapušany prijme do pracovného pomeru vychovávateľa/ vychovávateľku s nástupom od 1.9.2014

Viac môžete prečítať tu.

Rozhodnutie

Mesto Veľké Kapušany zverejňuje rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia.  Dokument si môžete pozrie tu.

Výberové konanie na funkciu riaditeľky

Mesto Veľké Kapušany v zmysle §4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a §5 zákona NR SR č.552/2003 Z.z.o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie:

na funkciu riaditeľky
Materskej školy Veľké Kapušany, Sídl. P.O.Hviezdoslava 65, 079 01 Veľké Kapušany

Viac informácií o podmienkach môžete prečítať tu.

Vyhláška

Spločnosť Eustream a.s. týmto oznamuje začatie konania  vo veci: „Stavba EC/14009 – Rekonštrukcia prípojky vodovodu do areálu KS01 Veľké kapušany“

Viac informácií o začatí konania môžete prečítať tu.

MÁTE PROBLÉMY SO ZRAKOM?

Krajské stredisko ÚNIA NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH SLOVENSKA v Košiciach poskytuje pre klientov svoje služby bezplatne:
- sociálno – právne poradenstvo
- ponuka kompenzačných pomôcok
- úľavy pre držiteľov preukazov ŤZP
- výcvik priestorovej orientácie, samostatného pohybu a sebaobsluhy
- sprievodcovská, predčítateľská služba a iné

Bližšie informácie na t.č. 0911 636 430
Poradenské dni : párny týždeň Utorok 9:00–14:00
Hlavná 58 (nové kino), Veľké Kapušany

Týždeň modrého gombíka

Slovenský výbor pre UNICEF oznamuje, že v dňoch od 12. mája do 18. mája 2014 sa uskutoční verejná zbierka Týždeň modrého gombíka 2014. Výťažok zo zbierky je určený na vodné a sanitačné programy v Ugande. Prezentáciu projektu si môžete pozrieť na stránke:  www.unicef.sk

Zámer priameho predaja majetku mesta Veľké Kapušany

Mesto Veľké Kapušany v zmysle § 9 a, ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho predaja svojho hnuteľného majektu - stavba - provizórna kotolňa  súp.č. 70. Viac informácií si môžete prečítať tu.

Verejná vyhláška

Eustream a.s. týmto zverejňuje v súlade s ustanovením § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia.

Dokumenty môžete stiahnuť tu.

Výberové konanie

Mesto Veľké Kapušany zastúpené Mgr. Petrom Petrikánom, primátorom mesta, v súlade so zák. č. 552/2003 Z .z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, § 5 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta príslušník/čka Mestskej polície vo Veľkých Kapušanoch.

Viac informácií o podmienkach môžete prečítať tu.
Osobný dotazník uchádzača o zamestnanie môžete stiahnuť tu.

Oznamenie o začatí konania

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja oznamuje začatie konania o určení povinnej osoby.


Informácie o pojednavaní môžete získať tu.

Informácia Obvodného úradu životného prostredia Košice

Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ochrany prírody, vybrané zložky životného prostredia a odvolacie konanie kraja vydali informáciu o vypracovaní Záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2011-2015".

Záverečné stanovisko si môžete prečítať tu.