Elektronická úradná tabuľa

Výberové konanie na funkciu riaditeľa /-ky/ Centra voľného času

M E S T O Veľké Kapušany ako zriaďovateľ podľa ustanovenia § 4 odsek 1, zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje:

výberové konanie
na funkciu riaditeľa /-ky/ Centra voľného času vo Veľkých Kapušanoch

Viac informácií o podmienkach môžete prečítať tu.

Zaujímavá zbierka receptov typických pre Veľké Kapušany

V rámci realizácie europrojektu s názvom „Inovatívne metódy a digitalizácia vzdelávania pre potreby trhu práce SOŠ – Szakközépiskola Veľké Kapušany“ vznikla aj zaujímavá zbierka receptov.

Viac informácií o knihe si môžete prečítať  tu

Informácia o oznámení

Mesto Veľké Kapušany zverejňuje informáciu  oznámenie o strategickom dokumente  „ Regionálna integrovaná územná strategia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja“.

Oznámenie si môžete prečítať tu.

Rozhodnutie (č.:OU-TV-OSZP-2015/003784-038)

Mesto Veľké Kapušany zverejňuje rozhodnutie na základe žiadosti Okresného úradu v Trebišove o strategickom  dokumente „Územný plán obce Leles ZaD č. 2."
Rozhodnutie si môžete prečítať tu.

Výberové konanie na pracovníka OPPKC Komunitného centra

Mesto Veľké Kapušany vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu: Odborný pracovník poverený riadením Komunitného centra vo Veľkých Kapušanoch.
Výberové konanie sa uskutoční dňa 21.04.2015  o 9.30 hod. v priestoroch malej zasadačky MsÚ Veľké Kapušany.

Prihlášky môžete zasielať na adresu MsÚ Veľké Kapušany do 16.04.2015.

Podrobné informácie nájdete tu.

Žiadosti o príspevky 2015

Mestský úrad Vo Veľkých Kapušanoch oznamuje obyvateľom mesta, že sa mení termín podania  žiadosti  o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 89/2008 nasledovne:
Žiadosti na rok 2015 môžete prekladať do 31.marca 2015    a
Žiadosti na rok 2016 môžete prekladať do 15.novembra 2015
Podmienky poskytovania dotácií najdete TU 

 

Webová a mobilná aplikácia ProblemReport

Mesto Veľké Kapušany sa rozhodlo zapojiť do jednoduchej, modernej, efektívnej a vzájomnej komunikácie medzi mestom a jeho občanmi prostredníctvom bezplatnej služby ProblemReport. Mesto tak využíva nové trendy v používaní informačných a komunikačných technológií pre komunikáciu so svojimi obyvateľmi. Aplikácia umožňuje občanom hlásenie porúch, podnetov a námetov v meste, sledovanie zmien o stave ich riešenia, lokalizovanie miesta na mape spolu s jeho GPS súradnicami a možnosť spätnej väzby. Od marca 2015 ho môžu využívať už aj obyvatelia Veľkých Kapušian.

Čítať ďalej...

Žiadosť o spoluprácu pri ochrane plynárenských zariadení

Spoločnost SPP v súvislosti s nárastom prípadov poškodzovania plynárenských zariadení a s ním súvisiacich únikov plynu a prerušení distribúcie pre odberateľov si Vás ako prevádzkovateľ distribučnej siete na Slovensku dovoľujeme požiadať o spoluprácu pri ochrane plynárenských zariadení, nachádzajúcich sa v územnom obvode Vašej obce/Vášho mesta.

Čítať ďalej...

Informácia

Mesto Veľké Kapušany zverejňuje informáciu na základe žiadosti Okresného úradu v Trebišove o vypracovaní strategického dokumentu Územný plán obce Leles ZaD č. 2.
Informáciu si môžete prečítať tu.

Oznámenie - Filtrácia plynu pre HPS Budince

Mesto Veľké Kapušany na základe žiadosti Ministerstva životného prostredia SR uverejňuje oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Filtrácia plynu pre HPS Budince"
Oznámenie si môžete prečítať tu.

Výberové konanie na pracovníkov Komunitného centra

Mesto Veľké Kapušany vyhlasuje výberové konanie na pracovné pozície v komunitnom centre:
1 x odborný pracovník poverený riadením komunitného centra
2 x odborný pracovník komunitného centra
1 x pracovník komunitného centra 
Výberové konanie sa uskutoční dňa 18.marca 2015 o 09.30 hod. v priestoroch malej zasadačky Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch. Prihlášky môžete podať do 13.marca 2015.
 
Viac informácií si môžete prečítať tu.

Verejná vyhláška o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, rastúceho v intraviláne mesta Veľké Kapušany

Mesto Veľké Kapušany, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a § 69 ods. 1 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
o z n a m u j e
v súlade s ustanoveniami § 18, ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov že dňom 19.02.2015 bolo začaté správne konanie v predmetnej veci a nariaďuje miestnu obhliadku, ktorá sa uskutoční dňa.19.03.2015 (štvrtok) o 10.00 hod. So stretnutím na ul. P.O.Hviezdoslava 43, 079 01 Veľké Kapušany.

Viac informácie o verejných vyhláškach môžete prečítať tu.

Výzva na splnenie oznamovacej povinnosti

Mesto Veľké Kapušany, ako príslušný orgán podľa § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe  § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s VZN Mesta Veľké Kapušany č. 107/2011 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečistenie ovzdušia Vás

v y z ý v a

na splnenie oznamovacej povinnosti na základe § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín. 

Výberové konanie na funkciu riaditeľa /-ky Základnej umeleckej školy

Mesto Veľké Kapušany ako zriaďovateľ podľa ustanovenia § 4 odsek 1, zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje:

výberové konanie
na funkciu riaditeľa /-ky/ Základnej umeleckej školy

Viac informácií o podmienkach môžete prečítať tu.