Elektronická úradná tabuľa

Oznámenie o strategickom dokumente

Mesto Veľké Kapušany zverejňuje oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán veľkého územného celku Košický kraj – Zmeny a doplnky 2017

Oznámenie si môžete prečítať tu.

„Zariadenie sociálnej služby sv. Františka z Assisi“

 Oznamujeme občanom,  že od septembra 2011 funguje v budove kláštora monitorov v Levoči „Zariadenie sociálnej služby sv. Františka z Assisi“. Poskytujeme pomoc závislým jednotlivcom ( alkoholikom, narkomanom, gemblerom a bezdomovcom ), ktorí sa nachádzajú v životnej situácii straty domova.
Útulok má kapacitu 40 – tich bezdomovcov, v súčasnosti má dom voľné kapacity pre mužov od 18 rokov. Forma sociálnej služby je celoročná s poskytovaním celodennej stravy.
Prezentácia útulku je na internetovej stránke: www.utulok.wz.sk

Bližšie informácie o možnosti umiestnenia je možné konzultovať na telefónnom čísle Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch  056 / 638 26 31.

   

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa - 20.12.2016

Mesto Veľké Kapušany na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Veľkých kapušanoch č. 179 zo dňa 14.12.2016 v súlade s § 9a ods. 1 písm. c)  a ods. 5. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok Mesta Veľké Kapušany ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Viac môžete prečítať tu.

Zariadenie núdzového bývania pre týrané matky s deťmi v Spišskej Novej Vesi

Vedenie Domu Charitas sv. Jozefa oznamuje obyvateľom mesta, že  v Dome Charitas sv.Jozefa, na adrese Wolkerova 41, Spišská Nová Ves sa nachádza Zariadenie núdzového bývania pre týrané matky s deťmi. Poskytujú sociálne služby prijímateľom, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii, a to pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo ak sa stali obeťou správania iných fyzických osôb.

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, J.Erdélyiho

Mesto Veľké Kapušany  v zmysle § 4 ods. 1 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 ods.3 zákona NR SR č.552/2003 Z.z.o výkone práce  vo verejnom záujme  v znení   neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa  Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, J.Erdélyiho, Z. Fábryho 36, Veľké Kapušany – Nagykapos.                                                                                            
Viac informácií o podmienkach môžete prečítať tu.

Zámer priameho predaja nehnuteľného majetku mesta Veľké Kapušany -19.9.2016

Mesto Veľké Kapušany v zmysle § 9a ods. 1 písm. c)  a ods. 5. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch č. 131/A/9 zo dňa 29.06.2016 zverejňuje zámer priameho predaja svojho nehnuteľného majetku.

Viac môžete prečítať tu.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Veľké Kapušany

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkých Kapušanoch v zmysle §18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia č. 146  zo dňa 31.08.2016 vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Mesta Veľké Kapušany.

Podmienky si môžete prečítať tu

Výberové konanie na funkciu riaditeľa /-ky

M E S T O Veľké Kapušany ako zriaďovateľ podľa ustanovenia § 4 odsek 1, zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje:

výberové konanie
na funkciu riaditeľa /-ky/ Centra voľného času vo Veľkých Kapušanoch

Viac informácií o podmienkach môžete prečítať tu.

Zámer priameho predaja nehnuteľného majetku mesta Veľké Kapušany -8.6.2016/2

Mesto Veľké Kapušany v zmysle § 9a ods. 1 písm. c)  a ods. 5. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch č. 122/B/2 zo dňa 28.4.2016 zverejňuje zámer priameho predaja svojho nehnuteľného majetku.

Viac môžete prečítať tu.

Zámer priameho predaja nehnuteľného majetku mesta Veľké Kapušany -8.6.2016

Mesto Veľké Kapušany v zmysle § 9a ods. 1 písm. c)  a ods. 5. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch č. 122/B/2 zo dňa 28.4.2016 zverejňuje zámer priameho predaja svojho nehnuteľného majetku.

Viac môžete prečítať tu.