Elektronická úradná tabuľa

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Mesto Veľké Kapušany na základe žiadosti  spoločnosti „Platiť sa oplatí s.r.o.“  zverejňuje oznámenie o dobrovoľnej dražby bytu vo Veľkých Kapušanoch.

Viac o dražbe môžete prečítať tu.

„Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2014 – 2020

Mesto Veľké Kapušany ako dotknutá verejnosť v zmysle § 10 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje verejnosť o strategickom dokumente  „ Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2014 – 2020“, ktorého súčasťou je aj

Čítať ďalej...

Zámer priameho predaja nehnuteľného majetku mesta Veľké Kapušany -28.4.2016

Mesto Veľké Kapušany v zmysle § 9a ods. 1 písm. c)  a ods. 5. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch č. 109/B/7 zo dňa 24.2.2016 zverejňuje zámer priameho predaja svojho nehtuteľného majetku.

Viac môžete prečítať tu.

Výberové konanie na obsadenie miesta: riaditeľa strednej školy

RNDr. Jolana Ozoráková – zriaďovateľka Súkromnej strednej odbornej školy - Magán Szakközépiskola, Z. Fábryho 19, 079 01 Veľké Kapušany v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej samospráve v školstve a školskej samospráve a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta: riaditeľa stednej školy.

 Viac informácií o podmienkach môžete prečítať tu.  

Pozvánka na zasadnutie

Lesné hospodárstvo Kolonistov Vás pozýva na zasadnutie zhromaždenia vlastníkov podielov Lesného hospodárstva Kolonistov Veľké Kapušany, ktoré sa uskutoční dňa 9.4.2016 v jedálni SOŠ, ul. Janka Kráľa 25 vo Veľkých Kapušanoch so začiatkom o 14.00 hod.

Viac informácií o zasadnutí môžete prečítať tu

Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia

Slovenská inšpekcia životného prostredia  zverejňuje výzvu a žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku eustream, a. s., oblasť Veľké Kapušany, Kompresorová stanica 01

Dokumenty si môžete pozrieť tu.

Slovenská isnšpekcia životného prostredia -zverejnenie

Slovenská isnšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice zverejňuje údajov a informácií o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a výzvu:
- Zeinteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania
- Zeinteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku,
- Verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania

 Viac informácií nájdete tu.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

Mesto Veľké Kapušany na základe žiadosti Okresného úradu Michalovce, odboru starostlivosti o životné prostredie, oznamuje podľa § 29 ods. 8 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Viac informácií si môžete prečítať tu.

Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby

Mesto Veľké Kapušany, na základe žiadosti Okresného úradu Michalovce, odboru starostlivosti o životné prostredie, oznamuje podľa § 29 ods. 8 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Viac o oznámení môžete prečítať tu.

Súhlas na výrub drevín

Mesto Veľké Kapušany na základe žiadosti zo dňa 12.10.2015, o ktorú požiadal Tibor Orosz, Erdélyiho 11, 079 01 Veľké Kapušany v mene vlastníkov ul. Erdélyiho, Mesto Veľké Kapušany zverejňuje súhlas na výrub drevín.

Viac o súhlasu môžete prečítať tu.

Výberové konanie na funkciu riaditeľa /-ky/ Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským

      M E S T O  Veľké Kapušany  v zmysle § 4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č.552/2003 Z.z.o výkone práce  vo verejnom záujme  v znení   neskorších predpisov vyhlasuje  výberové konanie na funkciu riaditeľky:  

Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským
Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda, Sídl.L.N.Tolstého 89/20
079 01 Veľké Kapušany

Viac informácií o podmienkach môžete prečítať tu

Oznámenie – Verejná vyhláška o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, rastúceho v intraviláne mesta Veľké Kapušany

Mesto Veľké Kapušany na základe žiadosti zo dňa 12.10.2015, o ktorú požiadal Tibor Orosz, Erdélyiho 11, 079 01 Veľké Kapušany v mene vlastníkov ul. Erdélyiho, Mesto Veľké Kapušany zverejňuje Oznámenie – Verejná vyhláška o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, rastúceho v intraviláne mesta Veľké Kapušany.

 Viac o verejnej vyhláške môžete prečítať tu.

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

Mesto Veľké Kapušany zverejňuje rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby: ANTIK, metropolitná optická sieť - Veľké Kapušany, ktorá sa bude realizovať v intraviláne mesta Veľké Kapušany.

Viac informácií si môžete prečítať tu. 

Onámenie o vypracovaní strategického dokumentu

Mesto Veľké Kapušany zverejňuje oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán obcí Beša, Čičarovce, Drahňov, Ižkovce, Krišovská Liesková, Vojany – Zmeny a doplnky č. 3 na k.ú. obce Čičarovce“

Oznámenie si môžete prečítať tu.

Voľné pracovné miesto

 Základná škola P.O.Hviezdoslava v zmysle § 11a ods. 1 zákona č. 390/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca.

Viac informácií o podmienkach môžete prečítať  tu.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Mesto Veľké Kapušany vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž, ktorej predmetom je predaj nehnuteľného majetku.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže si môžete prečítať tu.